Anunțuri

Anunţ angajare muncitor calificat - ZUGRAV

Anunţ supraveghetor sală spectacole

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatiu (domeniul PUBLIC )

  1. Informaţii generale  privind  concedentul:   Centrul   De   Cultura   Si   Arte ”George Topîrceanu”,  cod  fiscal:  4469361,  adresa: Curtea de Argeș, str. Bdul Basarabilor,nr.59, numărul de telefon: 0248.728.342, adresa de e-mail a persoanei de contact: contact@culturaarges.ro
  2. Informaţii generale privind  obiectul  închirierii,  în  special  descrierea  şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Spațiu situat în incinta Centrului de Cultură şi Arte George Topârceanu, aparţinând domeniului   public   a   Municipiului   Curtea   de   Argeş,  aflat   în   administraţia Centrului   de   Cultură   şi   Arte   George   Topârceanu,   cu   destinaţia   activităţi culturale, educative sau sportiv-recreative, având 105,24 mp împartit astfel:

– suprafaţă de 61,20 mp în spatele scenei;

– suprafaţă de 18 mp zona de acces şi vestiar 1;

– suprafaţă de 6,2 mp grup sanitar;

– suprafaţă de 5,27 mp vestiar 2;

– suprafaţă de 14,57 mp spaţiu destinat birou.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 53 din  data de 31.03.2022.

  1. Informaţii privind   documentaţia   de  atribuire:   se   regăsesc  în  caietul   de sarcini.

3.1 Modalitatea  sau modalităţile prin care  persoanele interesate  pot intra  în posesia  unui  exemplar  al  documentaţiei de atribuire:  documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Centrului de Cultură şi Arte George Topîrceanu.

3.2 Denumirea  şi  adresa  serviciului/compartimentului  din  cadrul  concedentului, de  la  care  se  poate  obţine  un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariatul Centrului de Cultură şi Arte George Toparceanu, Curtea de Argeș, strada Bulevardul Basarabilor nr. 59, judeţul Argeş.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30 lei, se poate achita cu numerar la casieria Centrului de Cultură şi Arte George Topîrceanu.

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.05.2022, ora 12.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 02.06.2022, ora 12.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele:  Centrului de Cultură şi Arte George Topîrceanu, Curtea de Argeș, strada Bulevardul Basarabilor nr. 59, judeţul Argeş.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 02.06.2022, ora 13.00, la sediul Centrului de Cultură şi Arte George Topîrceanu, Curtea de Argeș, strada Bulevardul Basarabilor nr. 59, judeţul Argeş.
  2. Denumirea, adresa,  numărul  de  telefon,  telefax  şi/sau  adresa  de  e-mail  a instanţei  competente  în  soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Argeş, Bulevardul I. C. Brătianu 7, Pitești, judeţul Argeş, tel. 0248 224 019, fax: 0248 212 410, email: Etr-arges@just.ro.
  3. Data transmiterii   anunţului   de   licitaţie   către   instituţiile   abilitate,   în   vederea publicării: 11.05.2022

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatiu (domeniul PUBLIC )

1. Informaţii generale privind concedentul: Centrul De Cultura Si Arte ”George Topîrceanu”, cod fiscal: 4469361, adresa: Curtea de Argeș, str. Bdul Basarabilor,nr.59, numărul de telefon: 0248.728.342, adresa de e-mail a persoanei de contact: contact@culturaarges.ro

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  

Spațiu situat în incinta Centrului de Cultură şi Arte George Topârceanu, aparţinând domeniului public a Municipiului Curtea de Argeş, aflat în administraţia Centrului de Cultură şi Arte George Topârceanu, cu destinaţia activităţi culturale, educative sau sportiv-recreative, având 105,24 mp împartit astfel: 

– suprafaţă de 61,20 mp în spatele scenei; 

– suprafaţă de 18 mp zona de acces şi vestiar 1; 

– suprafaţă de 6,2 mp grup sanitar; 

– suprafaţă de 5,27 mp vestiar 2; 

– suprafaţă de 14,57 mp spaţiu destinat birou.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 53 din  data de 31.03.2022.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Centrului de Cultură şi Arte George Toparceanu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariatul Centrului de Cultură şi Arte George Toparceanu, Curtea de Argeș, strada Bulevardul Basarabilor nr. 59, judeţul Argeş.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30 lei, se poate achita cu numerar la casieria Centrului de Cultură şi Arte George Toparceanu. 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.04.2022, ora 12.00. 

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02.05.2022, ora 12.00. 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Centrului de Cultură şi Arte George Toparceanu, Curtea de Argeș, strada Bulevardul Basarabilor nr. 59, judeţul Argeş.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  02.05.2022, ora 13.00, la sediul Centrului de Cultură şi Arte George Toparceanu, Curtea de Argeș, strada Bulevardul Basarabilor nr. 59, judeţul Argeş.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Argeş, Bulevardul I. C. Brătianu 7, Pitești, judeţul Argeş, tel. 0248 224 019, fax: 0248212410, email: tr-arges@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.04.2022

PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere si analizare a ofertelor, Nr. 204 din 02.06.2022

Încheiat astăzi, 02.06.2022., cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de inchiriere spatiu cu destinatia de activitati culturale sau educativ-recreative in suprafata de 105,24mp conform HCL nr.53/2022.

Pretul de pornire a licitatiei este de 1395 lei/luna.

In acest sens a fost publicat in Monitorul Oficial Partea a 6-a si intr-un cotidian de circulatie nationala Anuntul de participare la licitatie pentru inchirieri spatiu (domeniu public) nr.178 din 11.05.2022. Procedura de atribuire este: licitatie publica.

Comisia de evaluare numită prin DECIZIA nr. 20 din data 07.04.2022, compusă din:

HIRICA FLOAREA – preşedinte; BADESCU GRATIAN – membru; ZEVEDEI RADU – membru, a procedat astăzi, 02.06.2022.,ora 12.00 la sediul institutiei la deschiderea ofertelor depuse, constatand ca nu s-a depus nicio oferta.

Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziţie publică s-a organizat în conformitate cu prevederile Codului Administrativ.

S-au inscris in vederea participarii la licitatie urmatorii: NU s-a inscris niciun ofertant.

Garantia de participare la procedura a fost depusa astfel:

  1. Avandu-se in vedere faptul ca nu s-a depus nici o oferta, Comisia de evaluare a ofertelor va propune anularea procedurii de inchiriere. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în doua exemplare, unul pentru ofertant si unul pentru comisia de licitatie.

COMISIA DE LICITATIE

HIRICA FLOAREA, preşedinte _________________

BADESCU GRATIAN, membru _________________

ZEVEDEI RADU, membru ______________________