Codul de etică

CODUL DE ETICĂ ŞI DE INTEGRITATE 2021

- revizuit -

AL CENTRULUI DE CULTURĂ ȘI ARTE GEORGE TOPÎRCEANU

CUPRINS

CAPITOLUL I: DOMENIUL DE APLICARE ȘI PRINCIPII GENERALE

Art. 1 – Domeniul de aplicare

Art. 2 – Principii generale

Art. 3 – Obiective

Art. 4 – Definiții

CAPITOLUL II: NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A ANGAJAȚILOR

Art. 5 – Asigurarea unui serviciu public de calitate

Art. 6 – Respectarea Constituţiei şi a legilor

Art. 7 – Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice

Art. 8- Libertatea opiniilor

Art. 9 – Activitatea publică

Art. 10 – Activitatea politică

Art. 11- Folosirea imaginii proprii

Art. 12 – Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor

Art. 13 – Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

Art. 14 – Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor.

Art. 15 – Participarea la procesul de luare a deciziilor

Art. 16 – Obiectivitate în evaluare

Art. 17 – Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute

Art. 18 – Utilizarea resurselor publice

Art. 19 – Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

CAPITOLUL III: OBLIGAȚIILE INSTITUȚIEI ȘI A PERSOANEI DESEMNATE CU PRIVIRE LA ASIGURAREA CONSILIERII ETICE A ANGAJAȚILOR, AINFORMĂRII ȘI A RAPORTĂRII CU PRIVIRE LA NORMELE DE CONDUITĂ

Art. 20 – Consilierul de etică

Art. 21 – Incompatibilități privind calitatea de consilier de etică

Art. 22 – Atribuțiile consilierului de etică

CAPITOLUL IV: REGULI DE CONDUITĂ

CAPITOLUL V: NORME ETICE PE CARE LE RESPECTĂM ÎN CADRUL INSTITUȚIEI

CAPITOLUL VI: RĂSPUNDEREA

CAPITOLUL VII: DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL I: DOMENIUL DE APLICARE ȘI PRINCIPII GENERALE

Art. 1. Domeniul de aplicare

1.1 Prezentul cod de etică şi integritate reglementează normele de conduită profesională şi se aplică tuturor categoriilor de angajaţi din cadrul Centrului de Cultura și Arte George Topîrceanu al Municipiului Curtea de Argeș.

Prezentul cod de etică şi de integritate nu se subtituie în nici un caz legilor şi reglementărilor aplicabile în instituţiile publice.

Codul de etică stabileşte care sunt obligaţiile rezultate din lege cărora trebuie să li se supună  angajații, în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de muncă: depunerea declaraţiei de avere, a declaraţiei pentru prevenirea conflictului de interese, pentru semnalarea incompatibilităţilor.

1.2 Normele prevăzute în prezentul cod etic şi de integritate sunt complementare reglementărilor prevăzute în:

 • Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Coduluicontrolului intern/managerial al entităților publice;
 • H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;

Art. 2. Principiile aplicabile conduitei profesionale a angajaților sunt următoarele: (art. 368 din Codul Administrativ)

 • supremaţia Constituţiei şi a legii- principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
 • prioritatea interesului public, în exercitarea funcţiei deţinute;
 • asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 • profesionalismul – principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
 • imparţialitatea şi independenţa – principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcţiei deţinute;
 • integritatea morală – principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de funcţii le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
 • libertatea gândirii şi a exprimării – principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 • cinstea şi corectitudinea – principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de funcţii ocupanţii acestora trebuie să fie de bună-credinţă;
 • deschiderea şi transparenţa – principiu conform căruia activităţile desfăşurate în exercitarea diferitelor categorii de funcţii sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;
 • responsabilitatea şi răspunderea – principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcţii răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuţiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.

Art. 3. Obiective

Obiectivele prezentului cod de etică urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public oferit de institutie, o bună administrare în realizarea interesului public precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie prin:

 • reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei şi al personalului contractual (inclusiv colaboratori);
 • informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea angajaților ;
 • crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi angajați, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte.

Centrul de Cultura și Arte George Topîrceanu este un serviciu public de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Primăriei Municipiului Curtea de Argeș.

Centrul de Cultura și Arte George Topîrceanu este organizat și funcționează în baza Legii Administrației Publice Locale, a normelor interne și altor dispoziții și prevederi legale în materie.

Misiunea Centrului de Cultura și Arte George Topîrceanu constă în promovarea culturală şi organizarea unor evenimente care să conserve tradiţiile, studiind permanent oportunitatea realizării de proiecte şi programme diversificate. Un loc aparte în activitatea instituției îl ocupă programele culturale care prin conţinut şi desfăşurare vizează susţinerea educaţiei culturale și a creaţiei contemporane .

Activitatea Centrului de Cultura și Arte George Topîrceanu constă în:

 • organizarea de festivaluri, concursuri, expoziţii, spectacole, cenacluri de interes national sau internațional, tabere, târguri și alte acțiuni de stimulare a creativității în toate genurile culturale (literatură, muzică, artă populară, plastică, foto și cinematografică);
 • organizarea de ateliere cu scopul deprinderii, păstrării și promovării diferitelor genuri ale artei, inclusiv meșteșugurilor și îndeletnicirilor tradiționale;
 • schimburi culturale, artistice, profesionale şi metodologice cu instituţii similare din ţară şi din străinătate: festivaluri naţionale şi internaţionale, manifestări organizate în cooperare, vizite şi schimburi de delegaţii, stagii reciproce de specializare;
 • inițierea de măsuri și programe în vederea păstrării și valorificării patrimoniului cultural imaterial și stimularea creației în toate genurile artei;
 • iniţierea și demararea de proiecte culturale şi programe în domeniu, în scopul consacrării şi apărării statutului creatorilor și performerilor, a valorilor culturale românești;
 • inițierea, menținerea și dezvoltarea legăturilor cu autoritățile și instituțiile publice, locale sau centrale, asociații și fundații culturale, cu personalitate juridică și alte instituții guvernamentale, precum și cu instituții non-guvernamentale de profil, fără scop lucrativ,în vederea diversificării ofertei culturale.

Art. 4. Definiții

 • incident de integritate – situația în care cu privire la un angajat al unei instituții/autorități publice a fost luată sau dispusă cel puțin una din următoarele măsuri:
 1. încetarea disciplinară a raporturilor de muncă, ca urmare a săvârşirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcţiei publice;
 2. trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor;
 3. rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenţia Naţională de Integritate, referitor la încălcarea obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităţilor;
 • etica se referă la comportamentul individual, în context organizațional sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat fie din perspectiva valorilor, principiilor și regulilor etice explicite (coduri de etică, coduri de conduită sau alte tipuri de documente fără statut de act normativ) sau tacite (cultura organizațională), fie prin prisma consecințelor acțiunilor înseși;
 • comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală și profesională;
 • comportamentul lipsit de integritate este o formă de subminare a misiunii instituției, conducând la un climat organizațional toxic pentru angajați și terți, și afectând interesele legitime ale tuturor celor implicați, inclusiv interesul public;
 • planul de integritate – ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție. Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupției, educația angajaților dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției/autorității, întreprinderii publice, precum și combaterea corupției. Planurile de integritate sunt asumate prin acte juridice, precum ordine sau decizii ale conducerii entității;
 • standarde legale de integritate – Sunt avute în vedere acele măsuri de transparență instituțională și de prevenire a corupției consacrate de legislația națională și reflectate în inventarul anexă la SNA.
 • pantouflage – Noile abordări în managementul sectorului public, împreună cu posibilitățile extinse de muncă au schimbat relațiile serviciului public și ale sectorului privat, precum și percepția publică asupra acestor relații. Necesitatea de a menține încrederea publicului, în special în perioadele de schimbare, sporește importanța dezvoltării și menținerii sistemelor ce abordează conflictele de interese, inclusiv pe cele care apar la migrarea angajaților din sectorul public către sectorul privat.

Cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea angajaților din sectorul public în cel privat sunt:

 1. să se asigure că anumite informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv în sectorul privat;
 2. să se asigure că exercitarea autorității de către un angajat nu este influențată de câștigul personal, inclusiv prin speranța sau așteptarea unei angajări viitoare din sectorul public în sectorul privat și
 3. să se asigure că accesul și contactele actualilor precum și ale foștilor angajați publici nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale angajaților sau ale terților.
 • interes public – acel interes care implică garantarea și respectarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte, precum și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității cheltuirii resurselor;
 • interes personal – orice avantaj material sau de alta natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, de către angajați prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuțiilor funcției;
 • funcție – ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite, în temeiul legii,în fișa postului;
 • conflict de interese – acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției deținute;
 • informatie de interes public – orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitatea instituției, indiferent de suportul ei;
 • informație cu privire la date personale – orice informație privind o persoană identificată sau identificabilă.

CAPITOLUL II: NORME GENERALE DE CONDUITĂ  PROFESIONALĂ A ANGAJAȚILOR

Art. 5. Asigurarea unui serviciu public de calitate

 1. Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
 2. În exercitarea funcţiei personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor si instituţiilor publice.

Art. 6. Respectarea Constituţiei şi a legilor

 1. Angajaţii instituției au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
 2. Personalul instituției trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.

Art. 7. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice

 1. Angajaţii instituției au obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
 2. Angajaţilor le este interzis:
 • a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte ce au caracter normativ sau individual;
 • b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitați în acest sens;
 • c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
 • d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea, drepturile instituţiei sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
 • e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
 1. Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
 2. Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a angajaților de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

Art. 8. Libertatea opiniilor

 1. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
 2. În activitatea lor angajaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.
 3. În exprimarea opiniilor, angajații trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art. 9. Activitatea publică

 1. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.
 2. Angajaţii desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
 3. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii pot participa în calitate de cetățeni la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.

Art. 10. Activitatea politică

În exercitarea funcţiei deţinute, angajaților le este interzis:

 • a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 • b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
 • c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
 • d) să afişeze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

Art. 11. Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcţiei pe care o deţine, angajații au obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum si în scopuri electorale.

Art. 12. Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

 1. În relaţiile cu persoanele fizice sau juridice angajaţii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
 2. Angajații au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:
 • a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
 • b) dezvăluirea aspectelor vieţii private;
 • c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

Angajații trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor precum și să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:

 • a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
 • b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase si politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

Art. 13. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

 1. Angajații Centrului de Cultură și Arte George Topîrceanu care reprezintă instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu character internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei publice pe care o reprezintă.
 2. În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
 3. În deplasările în afara ţării, angajații trebuie să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.

Art. 14. Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

 1. Angajaţii Centrului de Cultură și Arte George Topîrceanu nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea activitații ori pot constitui o recompensă în raport cu aceasta.

Art. 15. Participarea la procesul de luare a deciziilor

 1. În procesul de luare a deciziilor angajaţii creart au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
 2. Angajaţii au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

Art. 16. Obiectivitate în evaluare

 1. În exercitarea atribuţiilor specifice de conducere, angajaţii au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.
 2. Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, etc, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
 3. Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme.

Art. 17. Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute

 1. Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
 2. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, personalul contractual nu urmărește obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
 3. Angajaţii au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
 4. Angajaţii au obligaţia de a nu impune altor angajaţi să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Art. 18. Utilizarea resurselor publice

 1. Angajații instituției au obligația de a asigura ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
 2. Angajații instituției au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
 3. Angajații instituției trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor ce le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 19. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri

(1) Orice angajat poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:

 • a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
 • b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
 • c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

(4) Prevederile alin. (1) -(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.

 CAPITOLUL III: OBLIGAȚIILE INSTITUȚIEI ȘI A PERSOANEI DESEMNATE CU PRIVIRE LA ASIGURAREA CONSILIERII ETICE A ANGAJAȚLOR, A INFORMĂRII ȘI A RAPORTĂRII CU PRIVIRE LA NORMELE DE CONDUITĂ

 1). În scopul aplicării eficiente a dispozițiilor prezentului cod referitoare la conduit angajaților, conducătorii instituției au obligația desemnării unui angajat pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită.

2). În mod excepțional, în funcție de numărul de personal din cadrul instituției publice, de complexitatea problemelor și de volumul activității specifice, pot fi desemnați doi consilieri de etică.

3) Consilierul de etică este desemnat prin decizie internă semnată de către directorul instituției.

4) Consilierea etică are caracter confidențial și se desfășoară în baza unei solicitări formale adresate consilierului de etică sau la inițiativa sa atunci când din conduita angajatului rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia. Consilierul de etică are obligația de a nu comunica informații cu privire la activitatea derulată decât în situația în care aspectele semnalate pot constitui o faptă penală și/sau care contravine prevederilor legale, regulamentului intern, contractulului individual de muncă.

5). La niveul instituției sunt implementate decizii și măsuri considerate necesare pentru respectarea dispozițiilor prezentului cod privind principiile și normele de conduită.

6). În aplicarea dispozițiilor prezentului cod referitoare la conduita angajatilor, orice activitate care implică prelucrarea datelor ce au caracter personal se efectuează cu respectarea prevederilor legislației pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date.

7). Instituțiile publice au obligația să asigure participarea consilierilor de etică la programele de formare și perfecționare profesională, organizate în condițiile legii.

8). Pentru informarea angajaților și cetățenilor, compartimentele desemnate au obligația de a asigura publicarea codului de conduită pe pagina de internet și de a- l afișa la sediul instituției publice, într-un loc vizibil și accesibil publicului.

9). Angajatii nu pot fi sancționați sau prejudiciați în niciun fel pentru că s-au adresat consilierului de etică cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la respectarea principiilor și normelor de conduită.

Sesizarea

10). Conducerea instituției poate fi sesizată de către orice persoană cu privire la:

 • a) încălcarea prevederilor prezentului Cod de conduită de către angajații;
 • b) constrângerea sau amenințarea exercitata asupra angajatului pentru a-l determina să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;
 • c) sesizarea prevazuta la punctul 10 nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit legii.

11). Conducerea instituției va verifica actele si faptele pentru care au fost sesizate, cu respectarea confidențialității privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.

12). Rezultatele activității de centralizare a sesizărilor sau petițiilor se consemnează într-un raport pe baza căruia conducerea instituției va formula recomandări cu privire la modul de corectare a deficiențelor constatate.

 1. Recomandările conducerii vor fi comunicate:
 • angajatului sau persoanei care a formulat sesizarea;
 • angajatului care face obiectul sesizării;

Art. 20. Consilierul de etică

 1. În scopul respectării și monitorizării implementării principiilor și normelor de conduită de către angajați, consilierul de etică exercită un rol activ în domeniul prevenirii încălcării normelor de conduită. În exercitarea acestui rol consilierul de etică îndeplinește atribuțiile prevăzute de prezentul cod, fișa postului, deciziile aferente aprobate la nivelul instituției conform prevederilor legale în vigoare.
 2. În activitatea de consiliere etică consilierul de etică nu se supune subordonării ierarhice și nu primește instrucțiuni de la nicio persoană, indiferent de calitatea, funcția și nivelul ierarhic al acesteia.
 3. Poate dobândi calitatea de consilier de etică angajatul care îndeplinește în mod cumulative următoarele condiții:
 • a) este angajat al insituției, cu studii superioare ;
 • b) prezintă deschidere și disponibilitate pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin consilierului de etică în conformitate cu prevederile prezentului cod;
 • c) are o probitate morală recunoscută;
 • d) nu i s-a aplicat o sancțiune disciplinară, care nu a fost radiată în condițiile legii;
 • e) față de persoana sa nu este în curs de desfășurare cercetarea administrativă în cadrul procedurii disciplinare, în condițiile legii;
 • f) față de persoana sa nu a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției;
 • g) nu se află într-o procedură de evaluare desfășurată de autoritatea responsabilă de asigurarea integrității în exercitarea și prevenirea corupției instituționale, în condițiile legii;
 • h) nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate cu calitatea de consilier de etică.

Art. 21. Incompatibilități privind calitatea de consilier de etică

1. Nu poate fi numit consilier de etică angajatul care se află în următoarele situații de incompatibilitate:

 • a) este soț, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu conducătorul instituției publice sau cu înlocuitorul de drept al acestuia;
 • b) are relații patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a);
 • c) este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită în cadrul instituției publice.

2. În cazul în care situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1) intervin ulterior dobândirii în condiții legale a calității de consilier de etică, statutul de consilier de etică încetează în condițiile prezentului cod.

Art. 22. Atribuțiile consilierului de etică

În exercitarea rolului activ de prevenire a încălcării principiilor și normelor de conduită, consilierul de etică îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) monitorizează modul de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită de către angajatii din cadrul instituției publice și întocmește rapoarte și analize cu privire la acestea;
 • b) desfășoară activitatea de consiliere etică pe baza solicitării scrise a angajaților sau la inițiativa sa atunci când angajatul nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;
 • c) elaborează analize privind cauzele, riscurile și vulnerabilitățile care se manifestă în activitatea angajaților din cadrul instituției publice și care ar putea determina o încălcare a principiilor și normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului instituției publice, și propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor și a vulnerabilităților;
 • d) organizează sesiuni de informare a angajaților cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii și integrității sau care instituie obligații la nivelul instituției pentru respectarea drepturilor cetățenilor în relația cu Centrului de Cultură și Arte George Topîrceanu;
 • e) semnalează practici sau proceduri instituționale care ar putea conduce la încălcarea principiilor și normelor de conduită în activitatea angajatilor;
 • f) analizează sesizările și reclamațiile formulate de cetățeni și de ceilalți beneficiari ai activității instituției publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relația directă cu cetățenii și formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiei de disciplină;
 • g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetățenilor și beneficiarilor direcți ai instituției publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relația cu publicul, precum și cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite.

CAPITOLUL IV: REGULI DE CONDUITĂ

 În îndeplinirea atribuţiilor angajaţii trebuie :

 • să aibă un comportament bazat pe respect, corectitudine şi amabilitate;
 • să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cu respectarea principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii;
 • să asigure eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul;
 • să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public;
 • să participe la programele de perfecţionare şi să acţioneze continuu pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor profesionale.
 • să asigure dezvoltarea unui climat civilizat, respect reciproc, recunoaștere și prețuire a demnității individuale, bunăvoință, toleranță, solidaritate, atașament față de instituție și față de valorile pe care aceasta le promovează;
 • să îndeplinească în mod corespunzător obligațiile de serviciu, în acord cu principiul profesionalismului;
 • să se comporte într-un mod civilizat, să manifeste respect în relațiile cu superiorii, colegii, subordonații, cât și cu partenerii instițutiei, în vederea desfășurării activităților zilnice într-un climat favorabil. Nu sunt tolerate abuzurile, amenințările, intimidarea sau hărțuirea fizică sau verbală.
 • să se prezinte la serviciu într-o ținută vestimentară decentă, curată și adecvată, asigurând o imagine corespunzătoare în raport cu publicul și instituțiile cu care colaborează.
 • orice alte atribuții/obligații prevăzute în Regulamentul Intern, contractul individual de muncă , fișa postului și norme interne.

CAPITOLUL V: NORME ETICE PE CARE LE RESPECTĂM ÎN CADRUL INSTITUȚIEI

1. Conformitatea cu legislația și reglementările în vigoare – Ne desfășurăm activitatea în conformitate cu normele legale în vigoare, asigurând loialitatea fată de Constituție și lege, față de autoritățile și instituțiile publice.

Respectăm normele de etică cuprinse în prezentul Cod, precum și normele deontologice specific activități/profesiei, după caz.

2. Relațiile cu colegii și cu partenerii din alte instituții și organizații, naționale și internaționale

Indiferent de funcția deținută, fiecare angajat al instituției adoptă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine, imparțialitate, obiectivitate și amabilitate, atât în relațiile cu ceilalți colegi, cât și cu partenerii de lucru și dialog ai altor instituții și organizații.

În cadrul relațiilor internaționale, respectăm limitele mandatului încredințat, promovăm o imagine favorabilă instituției, adoptăm o conduită corespunzătoare regulilor de protocol.

3. Diversitatea culturii organizaționale

În cadrul instituției respectăm diversitatea de opinii și stilurile de muncă diferite și valorificăm aceste diferențe pentru a crea un mediu organizațional pozitiv.

4. Asigurarea unui serviciu public de calitate

Asigurăm un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, luând în considerare așteptările acestora, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

5. Conflict de interese și incompatibilitate

Ne păstrăm obiectivitatea și evităm conflictul de interese și orice altă situație care ar putea genera conflict de interese și incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația actuală.

În cazul în care intervine o situație de conflict de interese sau incompatibilitate, angajații Centrului de Cultură și Arte George Topîrceanu trebuie să sesizeze în scris superiorii ierarhici.

În astfel de situații, conducerea instituției are obligația de a asigura, prin măsuri, evitarea conflictului de interese sau incompatibilitatea declarată, fără a aduce atingere demnității persoanei și drepturilor profesionale și contractuale ale celui care face obiectul conflictului de interese, respectiv incompatibilității sesizate.

6. Declararea averilor și a intereselor

Depunem declarațiile de avere și de interese pe toată durata funcției noastre.

7. Statutul cadourilor

Nu oferim, nu solicităm și nu acceptăm cadouri care pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor deținute și pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

În cazul unor acțiuni de protocol în care, în exercitarea mandatului sau a funcției, primim cadouri, invitații sau dovezi de curtoazie, le declarăm și le prezentăm conducerii instituţiei, în termen de 30 de zile de la primire, conform prevederilor legale în vigoare.

8. Nediscriminarea

Față de colegi și de alte persoane cu care colaborăm în exercitarea funcției, adoptăm o atitudine imparțială respectând interesele și opiniile tuturor, indiferent de rasă, etnie, vârstă, dizabilități, religie, cultură, gen, orientare sexuală, starea materială, sănătate, convingeri politice sau orice alte criterii.

9. Obiectivitatea în evaluare

Conducerea instituției aplică cu obiectivitate procedurile și prevederile legale privind evaluarea personalului din subordine, precum și atunci când propun promovări și modificări în funcții, etc.

10. Confidențialitatea

Avem obligația să păstrăm confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentelede care luăm cunoştinţă în exercitarea funcţiei, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.

11. Transparența și liberul acces la informațiile publice

Activitatea instituției se exercită în mod transparent și public, garantând o bună comunicare cu cetățenii, cu partenerii din alte instituții și organizații.

12. Avertizarea de integritate

Avem obligația de a sesiza orice abatere ce este săvârșită de către un angajat al instituției în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, abatere de la normele legale, procedurile, politicile interne, precum și de la lege.

13. Achizițiile publice

Ne asigurăm că procedurile de achiziții publice se desfășoară în mod transparent, echitabil, eficace și cu imparțialitate

14. Implicarea politică

Nu ne implicăm în activități ce au caracter politic.

15. Folosirea imaginii publice

Nu ne folosim numele sau imaginea proprie în scopuri electorale sau comerciale.

16.Utilizarea corectă a resurselor instituției

În activitatea noastră ocrotim proprietatea instituției și evităm producerea oricărui prejudiciu.

17. Responsabilitatea individuală

Fiecare dintre noi este responsabil pentru cunoașterea și respectarea normelor prevăzute în Codul de etică și integritate.

CAPITOLUL VI: RĂSPUNDEREA

 1. Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de de etică și integritate atrage răspunderea disciplinară a angajaților, în condiţiile regulamentului intern și a prevederilor legale în vigoare.
 2. În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente.
 3. Angajații răspund, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

CAPITOLUL VII: DISPOZIȚII FINALE

 1. Prezentul cod de etică și integritate va fi adus de către angajator la cunoştinţa angajațilorprin consilierul de etică și de integritate și persoanele desemnate din cadrul Compartimentului Resurse Umane şi îşi va produce efectele din momentul încunoştinţării angajaților prin afișarea la avizierul instituției, prin publicarea pe site-ul instituției precum și prin semnarea de luare la cunoștință a acestuia (de către angajați).
 2. Orice angajat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile codului de etică și integritate în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.
 3. Codul de etică și integritate se completează cu prevderile legale în vigoare.
 4. Pentru a primi îndrumare și consiliere etică, în condiții de deplină confidențialitate, și pentru rezolvarea incertitudinilor și dilemelor în domeniu, fiecare dintre noi se poate adresa consilierului de etică desemnat la nivelul instituției.
 5. La data aprobării prin decizie internă de către managerul instituției a prezentului cod de conduită etică și de integritate încetează codul anterior.
 6. Prezentul cod a fost întocmit astăzi 23.07.2021 în două exemplare în original, câte unul pentru Compartimentul Juridic și Compartimentul Resurse Umane,.